Sbírka § Virtuální kolekce - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Správní řízení

Datum poslední aktualizace: 3. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
500/2004 Sb. Zákon správní řád
520/2005 Sb. Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

150/2002 Sb. Zákon soudní řád správní
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
172/2017 Sb. Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona soudní řád správní 150/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1080)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona správní řád 500/2004 Sb. (sněm. tisk č. 201)