Sbírka § Virtuální kolekce - STAVEBNÍ ZÁKON

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Stavební zákon

Datum poslední aktualizace: 31. srpna 2021
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům


A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
283/2021 Sb. Zákon stavební zákon
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
448/2002 Sb. Sdělení, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
461/2003 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003
663/2004 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004
8/2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumntaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
544/2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
121/2015 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
239/2017 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
249/2019 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
250/2019 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
368/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
321/2021 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu stavebního zákona 183/2006 Sb. (sněm. tisk č. 998)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 184/2006 Sb. o vyvlastnění (sněm. tisk č. 1015)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 186/2006 Sb. - související novely (sněm. tisk č. 999)