Sbírka § Virtuální kolekce - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Technické požadavky na výrobky

Datum poslední aktualizace: 22. prosince 2022
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
179/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
237/1997 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
238/1997 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
272/1998 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace
179/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
56/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
9/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
25/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
7/2004 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
42/2004 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
49/2004 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 1/2004 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 24/02/2004 o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování a akceptaci průmyslových výrobků
133/2005 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
438/2008 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
54/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
55/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
426/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
332/2021 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují

90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji
350/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o technických požadavcích 22/1997 Sb. (sněm. tisk č. 28):