Sbírka § Virtuální kolekce - ÚČETNICTVÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Účetnictví

Datum poslední aktualizace: 9. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
500/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
501/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
502/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
503/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
504/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
383/2009 Sb. Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
410/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
220/2013 Sb. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
312/2014 Sb. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
325/20154 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

499/1990 Sb. Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
567/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
107/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

93/2009 Sb. Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
348/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
14/2018 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o účetnictví 563/1991 Sb. (sněm. tisk č. 1025):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 353/2001 Sb. zákona o 563/1991 Sb. (sněm. tisk č. 852):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv 499/1990 Sb. (sněm. tisk č. 258):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o auditorech 254/2000 Sb. (sněm. tisk č. 522):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o platebním styku 124/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1082):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 62/2006 Sb. zákona o platebním styku 124/2002 Sb. (sněm. tisk č. 967):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o registračních pokladnách 215/2005 Sb. (sněm. tisk č. 644):