Sbírka § Virtuální kolekce - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Územní samospráva

Datum poslední aktualizace: 8. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů
564/2002 Sb. Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

172/1991 Sb. Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
326/2000 Sb. Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
591/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004

129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
591/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004

130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
152/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
113/2017 Sb. Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
326/2000 Sb. Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
591/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004

157/2000 Sb. Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
494/2000 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
419/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
181/2002 Sb. Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
394/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
395/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
189/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
76/2005 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
248/2007 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
286/2007 Sb. Vyhláška o centrální evidenci dotací
370/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
71/2013 Sb. Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
133/2013 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
5/2014 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich překládání
167/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
342/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
352/2016 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
157/2017 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
62/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
192/2018 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
114/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
59/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
362/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky

22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
161/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
359/2011 Sb. Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o územním členění státu 36/1960 Sb. není k dispozici (sněm. tisk č. 378):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o přechodu některých věcí ... 172/1991 Sb. (sněm. tisk č. 214):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákon o volbách do zastupitelstev obcí 152/1994 Sb. (sněm. tisk č. 860):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 347/1997 Sb. (sněm. tisk č. 218):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o obcích 128/2000 Sb. (sněm. tisk č. 422):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 313/2002 Sb. zákona o obcích 128/2000 Sb. (sněm. tisk č. 1156):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o krajích 129/2000 Sb. (sněm. tisk č. 423):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 231/2002 Sb. zákona o krajích 129/2000 Sb. (sněm. tisk č. 1157):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů 130/2000 Sb. není k dispozici (sněm. tisk č. 344):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb. (sněm. tisk č. 425):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 145/2001 Sb. zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb. (sněm. tisk č. 761):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o okresních úřadech 147/2000 Sb. (sněm. tisk č. 424):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o přechodu některých věcí, ... 157/2000 Sb. (sněm. tisk č. 440):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb. (sněm. tisk č. 433):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o majetku České republiky 219/2000 Sb. (sněm. tisk č. 438):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 202/2002 Sb. zákona o majetku České republiky 219/2000 Sb. (sněm. tisk č. 1101):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o rozpočtovém určení daní 243/2000 Sb. (sněm. tisk č. 435):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 483/2001 Sb. zákona o rozpočtovém určení daní 243/2000 Sb. (sněm. tisk č. 974):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb. (sněm. tisk č. 434):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí 491/2001 Sb. (sněm. tisk č. 968):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o úřednících samosprávných celků 312/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1162):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o stanovení obcí ... 314/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1159):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o místním referendu 22/2004 Sb. (sněm. tisk č. 255):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o místním referendu 420/2004 Sb. (sněm. tisk č. 480):