Sbírka § Virtuální kolekce - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Životní prostředí - posuzování vlivů

Datum poslední aktualizace: 1. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky

17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí

123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
283/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
104/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o České inspekci životního prostředí 282/1991 Sb. (sněm. tisk č. 235)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky 388/1991 Sb. (sněm. tisk č. 303)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o životním prostředí 17/1992 Sb. (sněm. tisk č. 921)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí 244/1992 Sb. (sněm. tisk č. 658)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o právu na informace o životním prostředí 123/1998 Sb. (sněm. tisk č. 243)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. není k dispozici (sněm. tisk č. 495)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o integrované prevenci 76/2002 Sb. (sněm. tisk č. 960)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o Antarktidě 276/2003 Sb. (sněm. tisk č. 195)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 78/2004 Sb. (sněm. tisk č. 267)